هنر

در این بخش معرفی، ارائه و گفتگو با هنرمندان، تفسیر و دیدگاه منتقدین هنر، موضوعات آموزشی و برگزاری نمایشگاه آثار هنری پرداخته شده است.

https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/08/12/23/00/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_AvwScat/6f4a56e17c514184afde1b35a97978dc.jpg
https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/08/22/21/22/%D9%87%D9%86%D8%B1---%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1/2ed05e46338a6384acb429eaccc9d33b.jpg
https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/08/12/22/57/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C/5552281e2b82ed1581f177954b6b9b90.jpg
https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/08/12/22/57/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86/ef57bd2ddca54326b6e2fd8723350482.jpg