پلتفرم رادیویی و ویدئویی Artalk

مرجع معتبر برای انعکاس صدا و تصویر هنرمندان و معماران ایرانی است. به واسطه‌ی این نرم‌ابزار، مستندات و تازه‌ترین دستاوردهای تخصصی و آموزشی و هنری را با مخاطبان خویش در میان می‌گذاریم.‌ Artalk برنامه‌ای روزآمد و همسو با تحولات فضای نشر در گستره جهانی است.

https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/08/12/22/59/%D9%87%D9%86%D8%B1/1a728e1da34fd2c00423579eb8cffea5.jpg
https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/08/12/22/58/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/60375405710076c56b018cff6a87423d.jpg
https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/08/12/22/57/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C/e3c8b3db04f6448a6bb4cfa2404dcf94.jpg
https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/08/12/22/57/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C/c178c82a2f9e45e42cebd5157a7b6700.jpg
https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/08/12/22/56/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/b56fb44fe0a278254e92415287b3f569.jpg
https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/08/12/22/54/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF/3025caaacb01be0dcade11676bd63264.jpg
https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/08/25/18/09/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/777fba54c1d1d01d6a306aade65b0481.jpg
https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/08/28/07/53/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/587dfd0df2295e3d35d9f456ae659159.jpg