اخبار - معماری

اپیزودها

https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/11/08/08/05/DSC_0627/edf4f38294d20c62871d4a40bc899d5c.JPG

داوری ششمین جایزه میزان معماری

ششمین دوره جایزه میزان معماری روز پنجشنبه بیست و هفتم مهرماه برگزار شد 

https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/09/20/12/03/Screenshot_1090/4cedf0fe3a200e5d5f39e06f52df3ffd.jpg

نظرگاه شهاب میرزاییان

دبیر پانزدهیمن دورۀ جایزۀ معماری ایران - شهریور 1401 Ph.D معمار

https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/09/10/20/48/Mohammad_Arab/4df66bde8f402057195941280f970e15.jpg

نظرگاه محمد عرب

معمار، طراح و برنده جایزه های معتبر معماری در دنیا  و داور پانزدهمین دوره جایزه معماری ایران - تهران 1401

https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/09/10/20/47/Shamil_Mohammad_Zadeh/27ccdc0746bd1de256ebe7b507226ed5.jpg

نظرگاه شامیل محمد زاده

معمار، طراح و داور پانزدهمین دوره جایزه معماری ایران - تهران 1401

https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/09/10/20/46/Korosh_Rafiee/04111447e5e0361deaff7e76189a4fea.jpg

نظرگاه کورش رفیعی

معمار، طراح و تئوریسین وبرنده جایزه های معتبر معماری در دنیا  و داور پانزدهمین دوره جایزه معماری ایران - تهران 1401

https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/09/10/20/45/Mahsa_Majidi/6c1031bae8b318f2357698914429a8c6.jpg

نظرگاه مهسا مجیدی

 Ph.D  ، برنده جایزه‌های معتبر معماری در دنیا و داور پانزدهمین دوره جایزه معماری ایران -  معمار

https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/09/10/20/44/Leila_Araghian/0fd7c9769eff7a6293c7de7d805c6586.jpg

نظرگاه لیلا عراقیان

 Ph.D ، برنده جایزه های معتبر معماری در دنیا و رتبه اول جایزه آقاخان،  داور پانزدهمین دوره جایزه معماری ایران -  تهران 1401معمار 

https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/09/10/20/42/Hamid_Khalili/904c67f36dc62447e87bbe9c1c6a3e0c.jpg

خلاصه ای از نقطه نظرات حمید خلیلی

معمار Ph.D - عضو هیئت علمی دانشگاه Liverpool و داور پانزدهمین دوره جایزه معماری ایران -  تهران 1401

https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/09/10/20/38/Atefe_Karbasi/ddcf29b41cdf2e853c993ab5524ac939.jpg

خلاصه ای از نقطه نظرات عاطفه کرباسی

معمار Ph.D - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و داور پانزدهمین دوره جایزه معماری ایران -  تهران 1401