پاراگون سیتی


شهر کامل چیست؟

(اهداف، مولفه های شناسایی‌، چشم انداز، گونه بندی شهرها معیارها)


شهر کامل – برجسته (Paragon City)، شهری بزرگ و مدرن است که در آن گذشته و خاطرات شهر با سرزندگی و انرژی جریان حال آن پیوند می‌‌خورد. در چنین شهری؛ معماری، فضای عمومی، پایداری، عدالت اجتماعی و حمل‌ونقل در کنار سایر ابعاد و ویژگی‌‌های زندگی شهری در پیوند با یکدیگر، فضایی را خلق می‌‌کنند که به تمامی مشکلات و مسائل شهر و ساکنان آن پاسخ بدهد.

https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/08/12/23/00/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87/b7afecfa786754079616de40058d720d.jpg
https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/09/23/07/09/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/757f407ab0b3f93bcd3b1fadb1bb39d5.jpg
https://api.memary.net/media/CACHE/images/articles/images/2023/09/23/08/12/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D9%88_%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/b9ef8e572313bbd3c1e955a012858645.jpg